Puslapio naujienos

Nuotolinis mokymas

Ričardas Gečas -

    Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje besimokantiems ir Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu taikant mišrųjį nuotolinį mokymą.

    2014 m. vasario mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė, kad Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje šalies mokiniai būtų mokomi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas.

    Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas gimnazijoje gali mokytis I – IV gimnazijos klasių mokiniai, negalintys mokytis kasdieniu būdu:

  • besigydantys medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, ar namie, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra paskyrusi mokymą namie;
  • turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus;
  • dalyvaujantys didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėje mokinių mobilumo ar mainų programose;
  • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
  • I – IV gimnazijos  klasių pažangūs mokiniai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas laikinai išvykę į užsienį, taip pat mokiniai pagal Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją;
  • mokiniai, mokomi kasdieniu būdu pagal vidurinio ugdymo programą, atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė.

    Mokinys, pageidaujantis mokytis nuotoliniu būdu, gimnazijos direktoriui pateikiaprašymą ( nuo 14 iki 18 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą), kuriame nurodo nuotolinio mokymosi pasirinkimo priežastį ir pasirinktą mokymosi būdą.

    Jei mokinys laikinai išvyksta į užsienį, prašyme  deklaruojama, kad jis nesimokys pagal bendrojo ugdymo programas toje šalyje, kurioje laikinai gyvens.

    Prašyme nurodomas mokinio el. pašto  adresas ir Skype programos vartotojo vardas.             

Prašymo dėl mokymosi nuotoliniu būdu forma.

    Prašymai priimami 203 (201, 202) kab. (darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val.) ir elektroniniu paštu: regina@sauletekis.lt.

Detalesnė informacija teikiama:

Adresas: Lieporių g. 2, Šiauliai. Tel.: (8-41) 55 27 48, 55 28 17.

el. p.: malik@sauletekis.lt

    Pastaba. Norintys mokytis nuotoliniu būdu įsipareigoja apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis ir nuotoliniam mokymui reikalinga skaitmenine technika: kompiuteriu su internetiniu ryšiu, mikrofonu, Web vaizdo kamera, garso atkūrimo įranga ir popierinių dokumentų keitimo skaitmeniniu formatu priemonėmis. 

Rekomenduojama programinė įranga:

(Edited by Daiva Jagminienė - original submission Thursday, 2013 March 28, 20:46 PM)

(Edited by Daiva Jagminienė - original submission Tuesday, 2013 May 28, 12:00 PM)

(Redagavo Gražvydas Felinskas – pradinis pateikimas Pirmadienis, 2013 kovo 25, 20:51 )